Seneste webinar fra Middelfart Erhvervscenter: 
Kilde: Middelfart Erhvervscenter  Agenda

Hvad kommer vi omkring?
•Syge medarbejdere                                                   • Medarbejdere nægter at møde op
•Hjemsendelse af medarbejdere                                  • Lukker virksomheden
•Elever                                                                      • Rejser i smittede områder (rød og orange)
•Børnepasning                                                           • Tvungen ferie
•Opsigelser                                                                • Arbejdsfordeling
•Arbejdsmiljø                                                             • GDPR
•Nye lovforslag                                                           • Checkliste
______________________________________________________________________________
Hvis medarbejderen får Corona-virusen
 • Hvis en medarbejder bliver syg af virussen, så vil det være de helt gængse sygeregler, der gælder. Det betyder, at hvis man som funktionær eller ifølge overenskomst/aftale har ret til løn under sygdom, så har man også fuld løn i denne situation.
 • Har man derimod ingen ret til løn eller kun ret til delvis løn/sygeløn eller andet under sygdom, så er det også gældende her.
 • Bliver en medarbejder efter sygdommen sat i efterfølgende karantæne, vil denne periode også tælle med. Er medarbejderen rask i denne periode og kan udføre noget arbejde på distancen, så kan man dog godt forlange, at de gør det.
______________________________________________________________________________
Nægte at møde op eller sætter sig selv i karantæne
 • En medarbejder kan ikke nægte at møde op eller sætte sig selv i karantæne. 
 • Det ville være at sidestille med udeblivelse og kan dermed resultere i opsigelse eller bortvisning.
OPFODRING: Find en løsning!
______________________________________________________________________________
Hvis I hjemsender en eller flere i karantæne
 • Hvis man i virksomheden frivilligt vælger at sætte en eller flere medarbejdere i karantæne og dermed sender dem hjem, så må medarbejderne have krav på at få deres sædvanlige løn.
 • Så længe de ikke er smittede, men blot i karantæne, kan man forlange, at de arbejder hjemmefra, idet omfang det er muligt.
___________________________________________________________________________________________
Hvis man efter egen beslutning lukker virksomheden
 • Skulle antallet af udbrud eller smittefare på EN virksomhed være så markant, at virksomheden vælger at lukke ned i en periode, så må virksomheden også her fortsætte med at udbetale sædvanlig løn.
 • Så længe de ikke er smittede, men blot i karantæne, kan man dog forlange, at de arbejder hjemmefra, idet omfang det er muligt.
______________________________________________________________________________
Elever
 • Hvis skolen lukker, skal lærlinge og elever tilbage og arbejde i virksomheden 
 • I må gerne bede dem om at blive hjemme
 • Der betales almindelig løn
 • Trækker hjemsendelse ud, kan der evt. ske forlængelse af uddannelsesaftale
______________________________________________________________________________
Rejse i smittede områder

rejse
Hele verdenen er d.d. ifølge UM klassificeret som røde eller orange områder
______________________________________________________________________________
Børnepasning
 • Hvis børnene bliver syge – så gælder de sædvanlige regler om ret til barns sygdom i medfør af aftale eller overenskomst
 • Institution eller skole lukket: så er det eget ansvar men offentlige myndigheder vil skulle tilbyde en løsning, og ellers opfordres det til, at man sammen med sin virksomhed finder mulige løsninger
______________________________________________________________________________
Tvungen ferie

 • Hvis der er arbejdsmangel eller uforudsigelige driftsmæssige årsager kan der både varsles ferie med forkortet varsel og allerede planlagt ferie kan ændres(ferielovens§15, stk. 2-3)
 • Hvis en medarbejder imidlertid kan udføre samme arbejde hjemmefra, så kan man ikke varsle eller ændre ferie med forkortet varsel
______________________________________________________________________________
Opsigelse
 • Økonomiske vanskeligheder
 • Mangel på arbejde
 • Tilpasning af organisation
 • OPSIGELSE: skal ske på almindelige vilkår
______________________________________________________________________________
Arbejdsfordeling eller nedgang i arbejdstid/løn
 • Kan ske, hvis overenskomst hjelmer mulighed for det
 • Ellers hvis der kan laves frivllig aftale med medarbejderne
Nyt lov forslag: medarbejdere kan sættes ned i tid og få supplerende dagpenge
Nye midlertidige regler skal gøre det endnu mere fleksibelt:
 • Arbejdsfordelingen kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Det nuværende krav om anmeldelse til jobcentret en uge før suspenderes.
 • Det bliver muligt at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet.
 • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.
Arbejdsfordeling kan kun gennemføres, hvis det sker med udgangspunkt i en overenskomst, der hjemler mulighed for arbejdsdeling, eller hvis der kan opnås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om arbejdsfordeling.
______________________________________________________________________________
Arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøreglerne forpligter alle danske arbejdsgivere til at sikre et sikkert og sundt fysisk arbejdsmiljø.
 • Derfor skal I tage stilling til, hvorledes det bedst sikres, at medarbejdere på arbejdspladsen ikke eksponeres unødigt for potentiel smitterisiko af COVID-19 fra kolleger eller kunder og andre forretningsforbindelser.
Nu stadfæstet med udmeldinger det offecielle Danmark
______________________________________________________________________________
GPDR
 • Udgangspunktet er, at man ikke må registrere eller videregive oplysninger om medarbejderens sygdom - Det gælder også her: MEN
 • hensynet til kolleger, generel smittefare og offentlige påbud KAN ændre ved muligheden for at registrere sygdom/karantæne uden samtykke eller videregive oplysninger til tredjepart f.eks. offentlige myndigheder
______________________________________________________________________________
Hjælp fra folketinget


Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af Covid19 eller i karantæne: 
er vedtaget d. 17/3-2020

 • Virksomheder med Covid19-ramte medarbejdere vil kunne få refusion for udbetalt løn fra første sygedag. Dermed tilsidesættes den normale 30 dages arbejdsgiverbetalte periode.
 • For øvrige syge medarbejdere gælder de almindelige regler.
 • Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger.
 • Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.
Lønkompensation til virksomheder: 
kun til private virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for min. 305 af medarbejdere eller mere end 50 ansatte

Lønkompensation:

 • Lønkompensationen fra staten er 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. 
 • For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.
 • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.
Søgning af lønkompensation: 
 • Forudsætningerne for, at man som virksomhed kan søge kompensation er, at man ikke benytter mulighederne for at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen er derimod rettet mod virksomheder, der hjemsender medarbejderne med fuld løn, i stedet for at afskedige dem.
 • De hjemsendte medarbejdere må ikke kunne arbejde hjemmefra, og man må ikke i perioden afskedige grupper af medarbejdere, mens man modtager støtte.
 • Støtte kan modtages, såfremt virksomheden giver oplysning om, hvilket antal medarbejdere der ellers ville være blevet fyret. Dette skal attesters af de faglige repræsentanter. Er det ikke det, kan de faglige organisationer gøre indsigelser.
 Udbetaling:
 • Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.
 • De enkelte medarbejdere skal opgøres per cpr-nummer, og der kan kun søges støtte til medarbejdere, der var ansat 9. marts 2020. Støtteudbetalingen beregnes også ud fra den løn, som medarbejderen oppebar den dato.
 • Ansøgningen skal vedlægges en revisorattestation på, at de pågældende personer er hjemsendte.
_____________________________________________________________________________
Checksliste for punkter i interne retningslinjer 

Kilde: Kromann Reumert

 • Beskrivelse af forholdsregler på arbejdspladsen (skærpede hygiejneforanstaltninger mv.) samt kontrol med rejseaktivitet og andre identificerede smittekilder.
 • Fastlæggelse af proceduren, hvis en medarbejder viser tegn på smitte eller er smittet.
 • Retningslinjer for begrænsning af unødige forretningsrejser (baseret på myndighedsanbefalinger eller yderligere restriktioner fastlagt af virksomheden).
 • Virksomhedsbeordrede karantænesituationer og -perioder.
 • Arbejds-og lønmæssige forhold under karantæne (mulighed for hjemmearbejde, behov for udstyr mv.).
 • Retningslinjer for suspension af fysiske møder, samlinger og andre events.
 • Mulige konsekvenser ved private rejser til risikoområder.
 • Mulighed for aftaler om ferieafvikling og afspadsering ved forsinkede private hjemrejser og andre lignende situationer.
 • Særlige forhold for udstationerede medarbejdere, evt. hjemsendelse og/eller relevant iagttagelse af lokal ret.
 • Indskærpelse af almindelige regler for dokumentation af sygdom.
 • Sanktionering af manglende overholdelse af interne retningslinjer.
 • Effektiv kommunikation af retningslinjer, herunder anvisning til relevante myndigheders hjemmesider mv. samt løbende opdateringer.
 • Behov for ledertræning.