Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Tønder Erhvervsråd
tirsdag den 24. maj 2016 kl. 8 – 8.30
Digegrevens Hus, Vestergade 9, 6270 Tønder

DAGSORDEN

1.    Forslag til vedtægtsændringer gældende pr. 24. maj 2016

§3. Medlemskab

For nuværende står der:
Indmeldelse og begæring om optagelse sker ved henvendelse til Tønder Erhvervsråds sekretariat og optagelse bevilges af bestyrelsen ved almindeligt stemmeflerhed.
Ønskes ændret til:
Indmeldelse og begæring om optagelse sker ved henvendelse til Tønder Erhvervsråds sekretariat og optagelse bevilges af sekretariatsledelsen.

Afsnit 6 ønskes slettet.

§6. Bestyrelsen
I allersidste linje står der anført, at hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dette ønskes ændret til Hvervet som menigt bestyrelsesmedlem er ulønnet mens formand og næstformand modtager et årligt honorar. Honorarets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

TILMELDING

Tilmelding til Anette Sloth på 74 92 93 95 eller as6@toender.dk.